Odoberajte novinky

* Dostávajte od pravidelný prehľad o novinkách.

Najnovšie

Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním našich súborov cookie.

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom e-shopu umiestneného na webovej adrese predávajúceho.

Čl. II

Základné pojmy

 1. E-shop (elektronický obchod) je: webová aplikácia predávajúceho určená na sprostredkovanie predaja ním ponúkaného tovaru umestnená na jeho webovej adrese
 2. Webová adresa e-shopu je: fit-way.sk, www.zenuskaren.sk, www.rozvodyvody.sk.
 3. Zmluvné strany sú predávajúci a kupujúci.
 4. Predávajúci je: Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 30 546 834, DIČ: 1021226338, IČ DPH: SK 1021226338, Zapísaný: OÚ Čadca – ŽO, Č.j.: 308/1992, 13.3.1992
 5. Kupujúci je: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zaslaním objednávky prostredníctvom e-shopu prejaví záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.
 6. Spotrebiteľ je: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 7. Kúpna zmluva je: zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom e-shopu  uzavretá spôsobom uvedeným v týchto VOP.
 8. Tovar je: produkt (sortiment) ponúkaný predávajúcim prostredníctvom e-shopu.(kniha …)
 9. Objednávka je: jednostranný právny úkon kupujúceho určený predávajúcemu za účelom kúpy tovaru.

Kúpna cena je cena za objednaný tovar, uvedená v aktuálnej ponuke internetového obchodu predávajúceho, v objednávke, ako aj v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Kúpna cena a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a stanovené v mene EURO.

Čl. III

Kúpna cena

 1. Kúpna cena je cena za objednaný tovar, uvedená v e-shope, ako aj v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“).
 2. Kúpna cena je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 3. Kúpna cena a všetky poplatky sú uvádzané vrátane DPH.
 4. Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky.
 5. Kúpna cena nezahŕňa náklady s dodávkou tovaru spojené (najmä náklady na platbu a prepravu do miesta dodania..), pričom tieto náklady sa účtujú osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy a platby.
 6. Kúpna cena je zaplatená okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho (bezhotovostná úhrada) alebo jej odovzdaním v hotovosti predávajúcemu alebo doručovateľovi pri prevzatí tovaru.
 7. Kúpna cena sa platí jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • na dobierku v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa
 • prostredníctvom elektronického bankovníctva
 • prevodný príkaz na základe vystavenej predfaktúry

Čl. IV

Kúpna zmluva, objednávka

 1. Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky kupujúceho podanej prostredníctvom e-shopu.
 2. Objednávka sa vykonáva vyplnením a odoslaním elektronického objednávkového formulára e-shopu .

Kupujúci v objednávke uvedie všetky formulárom objednávky požadované údaje. Objednávka sa stáva záväznou až momentom doručenia všetkých obligatórne vyžadovaných údajov.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných nákladov spojených s platbou a dodaním tovaru.

 1. Akceptáciu objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu emailom o prijatí objednávky.
 2. Zaslaním akceptácie predávajúcim kupujúcemu dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorá sa týmto stáva záväznou pre obidve zmluvné strany (predávajúceho aj kupujúceho).
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady s dodaním a platbou tovaru spojené.
 4. Po uzavretí kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu zvoleným spôsobom.
 5. Kupujúci môže objednávku písomne (aj elektronicky) stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru.
 6. Predávajúci môže objednávku zrušiť ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
 7. Ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu tovaru vopred (pred dodaním tovaru) a dôjde k stornovaniu objednávky alebo zrušeniu zmluvy podľa týchto VOP, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho, z ktorého tržbu prijal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 

Čl. V

Dodanie tovaru

 1. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke.
 2. Kupujúci si objednaný tovar môže prevziať aj osobne v sídle predávajúceho.
 3. Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru objednávateľovi alebo jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu.
 4. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie a prevzatie tovaru potvrdiť.
 5. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak objednávateľ neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať.
 6. Ak objednávateľ tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstúpil a/alebo  predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci má právo v tomto prípade od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné dodanie je možné len po vzájomnej dohode.
 7. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.
 8. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia objednaného tovaru.
 9. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

Čl.VI.

Záručná doba, reklamovanie, odstúpenie od zmluvy

 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.
 2. Doklad o kúpe slúži súčasne ako záručný list. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku aj osobitne písomnou formou (záručný list).
 3. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 5. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru.
 6. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 7. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci obdrží doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.
 8. Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný tovar skontrolovať a zistené zjavné vady týkajúce sa mechanického poškodenia tovaru alebo jeho obalu, množstva dodaného tovaru, kompletnosti dokladov, príp. iné zjavné vady reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať so zamestnancom doručovateľa protokol o zistených zjavných vadách – o nekompletnosti zásielky, mechanickom poškodení tovaru, jeho obalu, príp. iných zjavných vadách. Neskoršie reklamácie týkajúce sa zjavných vád tovaru, zistiteľných pri prevzatí tovaru a nekompletnosti tovaru a dokladov, nemožno uznať a takáto reklamácia bude považovaná za neoprávnenú.

Predávajúci za zjavné vady zistiteľné pri prevzatí tovaru a nekompletnosť odovzdaného tovaru a dokladov nezodpovedá ani v prípade, ak kupujúci nevyužije právo vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

 1. Reklamácie mechanického poškodenia, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.  Ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť v sídle predávajúceho a to osobne odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov alebo , prípadne jeho zaslaním cestou dopravcu alebo tretej osoby.
 3. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Kupujúci predloží aj doklady o prípadných predchádzajúcich reklamáciách toho istého tovaru.
 4. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.
 5. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.
 6. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.
 7. Pri osobnom uplatnení reklamácie predávajúci vydá potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie. Inak predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
 9. Spôsob vybavenia reklamovaných odstrániteľných a neodstrániteľných vád je daný zákonom. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

– odovzdaním opraveného tovaru,

– výmenou tovaru,

– vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy)

– vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

– písomnou výzvou na prevzatie plnenia,

– odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 1. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť najdlhšie do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 2. O vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie potvrdenie o vybavení reklamácie a súčasne s splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva
 3. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie.
 4. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrokom v znení neskorších predpisov.
 5. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 6. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. j) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „ZOS-D“) pri zmluvách uzavretých na diaľku, spotrebiteľ – kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
 7. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. i) ZOS-D je spotrebiteľ – kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pokiaľ knihu nerozbalil a to v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci zašle odstúpenie od zmluvy na adresu predávajúceho

Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu tovar späť na jeho adresu. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a súčasne tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale a tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva). Tovar je vhodné zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Spolu s tovarom je potrebné zaslať aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.
Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby prijaté od spotrebiteľa prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

Čl.VII.

Záverečné ustanovenia

 1. V zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán, a to v rozsahu – fyzická osoba: titul, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, – právnická osobu alebo živnostník: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať, a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a predávajúci zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na webovej adrese predávajúceho..
 4. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len na dohodnutý účel a nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Žiline.
 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 7. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich – fyzické a právnické osoby, ktoré zaslaním objednávky prejavia záujem o tovar ponúkaný predávajúcim.
 8. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil a súhlasí s ich znením.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa posudzuje podľa VOP platných v čase uzavretia kúpnej zmluvy.
 11. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 30.10.2017.