Odoberajte novinky

* Dostávajte od pravidelný prehľad o novinkách.

Najnovšie

Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním našich súborov cookie.

Všeobecné obchodné podmienky 60 dni

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Mgr. Jana Kopačová Jánošíková, so sídlom Litovelská 797/16, 02401, Kysucké Nové Mesto IČO: 43 748 210, DIČ: 10 777 84 862, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 31.7.2012, oddiel: Žilina, Vložka číslo: 580 38 750 tel.: +421907354407, e-mail: fitcviceniefit@gmail.com (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu  www.zenuskaren.sk.

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu „online program Šik a Fit za 60 dní“ (ďalej aj ako „kupujúci“).

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre  Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

 1. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva službu „online program Šik a Fit za 60 dní“ (ďalej už len „služba“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku a oznámi možnú dodaciu dobu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4.  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednanú službu , má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednanú službu uhradená, zašle ju predávajúci kupujúcemu naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednanej služby uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k službe prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. K prevzatiu služby dôjde dňa 10. októbra 2020, kedy kupujúci obdrží na emailovú adresu, ktorú zadal do objednávkového formulára správu s odkazom na webový link, v ktorom sa nachádza obsah jeho objednane služby, ktorá je zachytená na audiovizuálnom formáte. K prevzatiu služby dochádza elektricky, tzn. prostredníctvom emailovej komunikácie medzi predajcom a kupujúcim. Na strane kupujúceho sa v prípade technického zlyhania počítača, telefonického alebo iného zariadenia, na ktorom možno vykonávať činnosť elektronickej komunikácie predajca nezaručuje.

 1. DODACIE PODMIENKY3.1. Termín dodávky služby je stanovený na 10. októbra 2020. Predajca bude kupujúceho o dodaní služby informovať najneskôr 9. októbra 2020.

3.2. Vo všeobecnosti je termín dodávky služby od 1 do 5 dní od dátumu overenia objednávky.

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď napríklad dôjde k technickým problémom môže byť dodacia lehota dlhšia.

 1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena služby je uvedená na stránke predávajúceho. Cena môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v nadväznosti na zmeny cien výrobcov a dovozcov. Platná cena služby bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho.

4.3. Pri odovzdávaní služby platí kupujúci cenu za službu.

4.4. Spôsob dopravy pri službe  prebieha elektronickou, tzn. emailovou formou.

 1. PREBRANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať službu v dohodnutom termíne na emailovej adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Pri preberaní služby, ku ktorej dôjde elektronickou formou je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky. Pokiaľ kupujúci neobdrží na emailovú adresu, ktorú zadal do objednávkového formulára obsah zásielky, tzn. link s príslušným webovým odkazom, je povinný o tom informovať predávajúceho najneskôr do 12. októbra 2020. Predávajúci mu potom odošle zásielku prostredníctvom emailu, tzn. elektronickou formou ešte raz. Ak tak predajca neurobí, je povinný poskytnúť kupujúcemu odškodné, tzn. vrátenie celej uhradenej sumy za službu prevodom na účet. Akékoľvek neskoršie reklamácie na tovar nebudú akceptované.

5.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k službe až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

5.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za službu a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k službe ešte neprešlo na kupujúceho.

5.5. Nebezpečenstvo škody na službe prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, pretože ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 1. a) služba už nie je viac k dispozícii
 2. b) zmenila sa cena u dodávateľa služby
 3. c) vystavená cena služby bola chybná
 4. ZÁRUKA A SERVIS

7.1. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k technickej chybe počítačového, mobilného a iného zariadenia, nedostatočným signálom internetovej siete alebo wi-fi, mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do služby inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daná služba vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.zenuskaren.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail zenuskaren@gmail.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

8.11. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.