Odoberajte novinky

* Dostávajte od pravidelný prehľad o novinkách.

Najnovšie

Používaním našich webových stránok súhlasíte s používaním našich súborov cookie.

Spracovanie osobných údajov

Poskytnutím Vašich údajov nám udeľujete SÚHLAS so spracúvaním osobných údajov

podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 6 ods. 1 písm. a, recitál 43, a iných.

Inform  ačný systém osobných údajov: E-shop. Prevádzkovateľ: Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029/8, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 30546834. Spoločný prevádzkovateľ: Nie je. Zástupca prevádzkovateľa: Nie je vymenovaný. (Povinnosť, keď prevádzkovateľ nie je usadený v EÚ.) Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Nie je poverená. Dotknutá osoba môže vo veci ochrany osobných údajov kontaktovať janosik@rozvodyvody.sk . Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom zasielania newstelleru (marketingové oslovovanie). Právny základ spracúvania: Súhlas. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Kategórie osobných údajov: e-mail. Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi. Vykonávajú sa tie, ktoré sú zaškrtnuté. [x] získavanie, [x] zaznamenávanie, [x] usporadúvanie, [x] štruktúrovanie, [x] uchovávanie, [x] prepracúvanie alebo zmena, [x] vyhľadávanie, [x] prehliadanie, [x] využívanie, [ ] poskytovanie (oboznámením, zverejnením, inak), [ ] preskupovanie alebo kombinovanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Nie sú. Sprostredkovateľ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom. Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): správa IT,  provider web služieb. Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa. Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“). Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie. Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

Udelený súhlas možno odvolať – odhlásením sa z newsletteru kliknutím na odkaz v pätičke každého doručeného newslettera alebo písomnou správou odoslanou na email zenuskaren@gmail.com.