Miluješ Vianoce? Ich chuť, atmosféru a náladu? Poď sa o nich dozvedieť niečo viac! V spolupráci s etnografom Jozefom Fundákom sme pre teba pripravili článok plný užitočných a zaujímavých informácii o Vianociach na Slovensku.

Vianoce

Vianoce sú jedným z najvýznamnejších cirkevných sviatkov, ktorým sa pripomína narodenie Ježiša Krista. Pôvodne to boli sviatky zimného slnovratu. V 4. storočí nášho letopočtu bol 25. december cirkvou ustanovený za deň narodenia Krista. Dovtedy to bol 6. január, pričom ortodoxná cirkev sa drží tohto dátumu dodnes. 

K samotnému sviatku narodenia Krista sa viažu ďalšie sviatočné dni od Štedrého dňa (24.12.) do Troch kráľov (6.1.), ktoré spolu tvoria vianočný cyklus. V tradičnej kultúre postupne splynuli vianočné a novoročné obrady. Na Slovensku ako aj v okolitých štátoch sa postupne prelínali pôvodné obrady spojené s oslavou slnovratu s obradmi zabezpečujúcimi prosperitu v novom roku a s kresťanskými obradmi oslavujúcimi narodenie Krista. 

Pôvodné obrady, magické úkony a zákazy mali zabezpečiť prosperitu, zdravie, úrodu ale slúžili na rôzne veštby a predpovede (predpovede úrody, narodenia, úmrtia a pod.). Na základe toho sa vykonávali rôzne obchôdzky v prestrojení spojené s tancom, koledami a vinšami. Z nich do súčasnosti aj v regióne severovýchodného Slovenska pretrvali betlehemské hry. 

Najviac obyčajových prejavov sa viaže k Štedrému večeru. Nesmelo sa nič požičať z domu, nesmeli sa prijímať návštevy a dodržiaval sa prísny pôst. Postupne však všetky tieto úkony strácajú svoj pôvodný význam, zanikajú, alebo menia svoju funkciu. V súčasnosti pretrvávajú žartovné formy veštenia, niektoré obchôdzky, vianočné jedlá a úkony zabezpečujúce rodinnú súdržnosť. Dodnes obľúbenou súčasťou vianočných sviatkov je obdarovanie, ktoré siaha až do antiky. 

Zdroj: unsplash.com

Prípravy na štedrú večeru

Mnohé úkony slúžili na prípravu samotného obydlia na slávenie sviatkov. Pred štedrou večerou sa na stôl ukladal rozložený snop zakrytý obrusom. V každom rohu bol položený chlieb a v strede miska s obilím, do ktorého bola vložená horiaca sviečka. Pod stôl sa ukladala reťaz, železo z pluha, sekera a pod., okolo stola sa obtočila uzamknutá reťaz, ktorá symbolizovala súdržnosť rodiny. 

Očistný charakter malo obradné umývanie sa v potoku tesne pred štedrou večerou. Magickú moc mala iba tečúca voda, pretože symbolizovala nevyčerpateľné množstvo. K vode sa chodila umývať celá rodina, pri umývaní v rukách držali peniaze, aby boli bohatí.

 

Symbolika slamy a ovseného snopu

Jedným zo súčasných symbolov Vianoc je aj vianočný stromček. Na Slovensko táto obyčaj začala prenikať koncom 18. storočia z rakúskych a nemeckých miest. Do nášho regiónu sa dostala v medzivojnovom období a počas druhej svetovej vojny. 

Od začiatku mal vianočný stromček výlučne estetickú funkciu. Najmä na východnom Slovensku sa dovtedy udržiaval zvyk uväzovať na hradu v izbe posledný alebo najkrajší ovsený snop. Ten mal primárne zabezpečiť dobrú úrodu v nasledujúcom roku. Používal sa pri viacerých rituálnych úkonoch a uchovával sa až do nasledujúcej žatvy, keď ho nahradil nový. Používal sa aj ako ochranný a liečebný predmet. Počas búrky sa rozkladal po plote, pri urieknutí sa z neho pálili zrnká. 

Podobnú funkciu vo vianočnej obradovosti mala aj slama. Gazda ju priniesol do domu zavinšoval celej rodine. Potom si na ňu sadla a napodobňovala sliepku, aby sa jej sliepky dobre niesli. Slama sa nechávala v dome počas troch vianočných dní, neskôr sa použila ako prosperitný predmet použila na povriesla, ako podstielka pod sliepky a pod.

Zdroj: unsplash.com

Vianočné jedlá

Súčasťou vianočnej obradovosti sú i vianočné jedlá. V oblasti severovýchodného Slovenska sa ešte v druhej polovici minulého storočia udržal obyčaj prípravy štedrovečerného chleba, tzv. kračun. Prevládal typ guľatého chleba s jamkou v strede, do ktorej sa dávali zrnká zo všetkých vypestovaných plodín, cesnak a fľaška s medom. 

Kračun bol symbolom bohatstva, prosperity a slúžil pri vykonávaní množstva magických úkonov, napríklad postupným vyťahovaním siedmich obilných klasov spod kračúna, popri ktorom sa menovali dni v týždni, sa určoval deň prvej jarnej orby. Na ktorý deň pripadol najkrajší klások, vtedy sa začalo orať. 

Med z kračúna slúžil na liečebné účely. Vodou, v ktorej si gazdiná umyla ruky od jeho cesta, sa polievali stromy. Pokrmy štedrovečerného stola mali byť pôstne. Prevládali jedlá zo strukovín, kapusty, obilnín a ovocia, používal sa mak a cesnak. U katolíkov sa rozšírila aj konzumácia ryby počas štedrovečernej večere. 

Betlehemské hry

Betlehemské hry ako súčasť vianočného zvykoslovia sa zachovali dodnes aj v mnohých lokalitách okresov Humenné, Snina a Medzilaborce. Ľudové hry o narodení Ježiša Krista majú základ v stredovekých náboženských hrách. Tento typ vianočných hier prenáša biblický námet do pastierskeho prostredia. 

V našom regióne boli rozšírené hry s textami preloženými zo slovenčiny do miestneho dialektu. Hercami boli v minulosti prevažne dospelí muži (betlehemci, viflejemci, gubove, jasličkare a pod.), neskôr ich dopĺňala mládež. 

Dej betlehemských hier začína predstavením pastierov, nasleduje budenie pastierov anjelom, ktorý zvestuje narodenie Krista, cesta do Betlehema, klaňanie sa a obdarovanie Ježiška v jasličkách. Hra je sprevádzaná veršovanými textami, vinšovaním a spievaním kolied, prípadne tancom. 

Neoddeliteľnou súčasťou boli rekvizity – masky, jasličky a palice príp. kyjaky, ktorými sa rytmizovalo rozprávanie i spievanie. Betlehemci postupne obchádzali všetky domy v dedine, prípadne i v susedných obciach po štedrovečernej večeri alebo na Božie narodenie. Betlehemské hry ako jedna z foriem obchôdzok, popri polazovaní a koledovaní, mali vo všeobecnosti zabezpečiť prosperitu v nasledujúcom roku. 

V súčasnosti majú predovšetkým zábavnú funkciu. Za návštevu domácnosti sa betlehemcom ponúka odmena vo forme naturálií alebo peniaze. Táto tradícia sa s lokálnymi obmenami zachovala vo viacerých lokalitách regiónu severovýchodného Slovenska (Nová Sedlica, Topoľa, Stakčín, Snina, Roškovce, Osadné atď).

V regióne severovýchodného Slovenska sa prelína spôsob osláv vianočných sviatkov medzi východným a západným kresťanstvom. Máme tak jedinečnú možnosť spoznávať jednotlivé prvky obradovosti týchto konfesií počnúc dátumovým rozdielom, vianočnými jedlami, symbolmi až po význam a funkciu jednotlivých úkonov.

Jozefovi Fundákovi ďakujeme za spoluprácu. Ak sa ti tento článok páčil, odporúčame ti prečítať aj jeho voľné pokračovanie: 

Vianočné zvyky a tradície, o ktorých si možno nevedela. Rozhovor s etnologičkou Zuzanou Denkovou